ΑΡΘΡΑ

Ερμηνεία – Υπολογισμός δεικτών αποδοτικότητας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
(Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως με τις πωλήσεις της χρήσης.

Ο δείκτης αυτός είναι  σημαντικός για τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις , διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους. Μια επιχείρηση θεωρείται επιτυχημένη , όταν έχει μεγάλο ποσοστό μικτού κέρδους , που να της επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως της αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια  που απασχολεί. Ένας υψηλός δείκτης δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πουλάει σε υψηλές τιμές ενώ  ένας χαμηλός δείκτης δείχνει το αντίθετο.

2. ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το κόστος πωληθέντων με τις πωλήσεις

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ή εμπορευμάτων με τις πωλήσεις , και μετρά την αποτελεσματικότητα ελέγχου του κόστους πωληθέντων.

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις ( % )

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων με τις πωλήσεις.

Ο δείκτης αυτός μετράει την αποδοτικότητα των πωλήσεων από την κανονική δραστηριότητα της επιχείρησης , δηλαδή πόσο επικερδείς είναι οι δραστηριότητες των αγορών , της παραγωγής και διάθεσης της επιχείρησης.

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
%μεταβολής καθαρών κερδών / % μεταβολής αποτελεσμάτων προ τόκων και φόρων

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το ποσοστό μεταβολής των ολικών αποτελεσμάτων ( κερδών εκμετάλλευσης ) προς το ποσοστό μεταβολής των μερικών αποτελεσμάτων ( κερδών προ τόκων και φόρων )

Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιακής μόχλευσης από την διοίκηση και στην πρόβλεψη των μεταβολών στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης σε σχέση με μεταβολές στα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
% μεταβολής αποτελεσμάτων προ τόκων και φόρων / % μεταβολής πωλήσεων

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το ποσοστό μεταβολής των μερικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προ τόκων και φόρων με το ποσοστό μεταβολής των πωλήσεων .

Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της λειτουργικής μόχλευσης η οποία αναφέρεται στον βαθμό χρησιμοποίησης στοιχείων σταθερού κόστους (π.χ. πάγια)σε σχέση με στοιχεία του μεταβλητού κόστους (π.χ. εργατικά) σε μια επιχείρηση με στόχο την πρόβλεψη μελλοντικών διακυμάνσεων των κερδών σε σχέση με πιθανές διακυμάνσεις στον όγκο πωλήσεων.

6. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ή ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Μ.Ο

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις πωλήσεις μιας χρήσης με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης , που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας χρήσης για να πετύχει τις πωλήσεις της.

Ο δείκτης αυτός εκτιμά την εντατικότητα με την οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία για να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων της. Ένας υψηλός δείκτης εκμετάλλευσης ενεργητικού σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Ένας χαμηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων . Ο δείκτης αυτός στην ουσία μας δείχνει εάν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων της.

7. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Πωλήσεις / Πάγιο Ενεργητικό καθαρό χρήσης Μ.Ο

Είναι το πηλίκο της διαίρεσης των πωλήσεων της χρήσης με τον μέσο όρο του συνόλου του παγίου ενεργητικού που χρησιμοποίησε η επιχείρηση στην χρήση.

Δείχνει τον βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων από την επιχείρηση σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επίσης παρέχει ένδειξη του εάν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια . Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός , τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Μείωση του δείκτη αυτού διαχρονικά μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια σε σχέση με την δυνατότητα της επιχείρησης για πωλήσεις.

8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
Καθαρές Πωλήσεις / Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις πωλήσεις της χρήσης με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης . Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν ενεργητικό-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσα € καθαρών πωλήσεων πραγματοποιεί η επιχείρηση για κάθε € καθαρού κεφαλαίου κίνησης που δεν χρηματοδοτήθηκε από τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές. Ένας υψηλός δείκτης είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζει μια έλλειψη καθαρού κεφαλαίου κίνησης και χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ανανεώσεως των αποθεμάτων ή της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων. Μια χαμηλή τιμή του δείκτη είναι δυνατό να είναι αποτέλεσμα ενός πλεονάσματος του καθαρού κεφαλαίου κίνησης , τοποθετημένου σε προσωρινές επενδύσεις.

9. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρές Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια Μ.Ο χωρίς επιχορηγήσεις

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις πωλήσεις με το μέσο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης χωρίς τις επιχορηγήσεις.

Δείχνει το βαθμό ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο καλύτερη είναι η θέση της επιχειρήσεως, διότι κάνει μεγάλες πωλήσεις με μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων και ενδεχομένως να έχουμε αυξημένα κέρδη. Σε χαμηλή τιμή του δείκτη οι ζημιές θα είναι ανάλογα μεγαλύτερες λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων που δημιουργούν τα ξένα κεφάλαια.

10. ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με τις πωλήσεις της χρήσης.

Δείχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση.

11. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(καθαρά. Κέρδη + Χρηματοοικονομικά έξοδα) / Συνολικά Κεφάλαια (ίδια+υποχρεώσεις) %

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων με το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην χρήση.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της.

12. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κέρδη μετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με το σύνολο του ενεργητικού

Ο δείκτης αυτός μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης.

13. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(ΕΞΙΣΩΣΗ Du Pont)
100*(Πωλήσεις / Συν.Ενεργ.)*(Κέρδη προ τόκων και φόρων / Πωλήσεις)

Υπολογίζεται εάν πολλαπλασιάσουμε το πηλίκο της διαίρεση των πωλήσεων δια του συνόλου του ενεργητικού , με το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών κερδών προ τόκων και φόρων με τις πωλήσεις.

Ο σύνθετος αυτός δείκτης είναι σημαντικός , διότι δείχνει την σπουδαιότητα της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού και του καθαρού κέρδους μιας επιχείρησης , και βοηθά να ανακαλύψουμε πιθανούς τρόπους , με τους οποίους μπορεί να αυξηθούν τα λειτουργικά της κέρδη , σε σχέση με το ύψος των απασχολουμένων στην επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων. Η αύξηση της απόδοσης του ενεργητικού είναι δυνατόν να επιτευχθεί είτε με: (α) Αύξηση του καθαρού κέρδους από τις πωλήσεις των προϊόντων της , είτε με μείωση του κόστους πωληθέντων , είτε με αύξηση της τιμής πώλησης. (β) Αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού , είτε με αύξηση του όγκου πωλήσεων, είτε με μείωση των απασχολουμένων στην επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων.

14. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων με το σύνολο του ενεργητικού.

Δείχνει την αναλογία των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προς το σύνολο του ενεργητικού. Μετρά την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

 

15. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
Πρόβλεψη ζημιών / Σύνολο απαιτήσεων %

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο για προβλέψεις ζημιών με τις συνολικές απαιτήσεις.

Η παρακολούθηση της τάσης του δείκτη αυτού είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση της ρευστότητας των απαιτήσεων. Αύξηση του δείκτη παρέχει ένδειξη αδυναμίας εισπράξεως των απαιτήσεων .

 

16. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων / Πωλήσεις ( % )

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων με τις πωλήσεις της χρήσης.

Δείχνει την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και κατ επέκταση της επιχείρησης

 

17. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ.Ο. %

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις πωλήσεις της χρήσης με το μέσο σύνολο των απαιτήσεων.

Υψηλός δείκτης σημαίνει μικρό χρόνο δέσμευσης των κεφαλαίων και καλύτερη θέση από άποψη χορήγησης πιστώσεων προς την επιχείρηση.

 

18. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ%
(Πωλήσεις τρέχουσας – προηγούμενης) /πωλήσεις προηγούμενης χρήσης %

Δείχνει την μεταβολή των πωλήσεων της τρέχουσας από την προηγούμενη χρήση.

 

Η Εταιρία Specisoft A.E.

Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων.

Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός – Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα.

Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET.

Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών.

Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους.

Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης.

 

Specisoft Α.Ε.

Περγιαλίτου 17, 15451 Ν. Ψυχικό

Τηλ:. 210-6911468, Φαξ: 210-6993791

e-mail: info@specisoft.gr, SITE: www.specisoft.gr