Στοχοθεσία - Balanced Score Card

Για τον στρατηγικό σχεδιασμό, παρακολούθηση και έλεγχο των οργανωτικών και επιχειρησιακών στοιχείων του Δήμου με την μέθοδο Balance Scorecard ( BSC)

Η BSC (Balance Scorecard), ένα στρατηγικό εργαλείο μέτρησης της απόδοσης, στοχεύει στο να εφοδιάσει την διοίκηση του Δήμου με όλους τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και να διευκολύνει την σύνδεση των λειτουργιών  με τη γενική στρατηγική του Δήμου. Αποτελεί το μέσο που θα μεταφράσει το όραμα σε ένα ευδιάκριτο σύνολο στόχων. Αυτοί οι στόχοι, στην συνέχεια, μεταφράζονται σε ένα σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το οποίο συνδέει αποτελεσματικά την στρατηγική με τον υπόλοιπο Δήμο. Μέσω της BSC καθορίζεται το που θα πρέπει να φθάσει ο Δήμος και πως θα διατηρηθεί στο σημείο αυτό.

Η BBS στοχεύει στο να συνδέσει τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο βραχυπρόθεσμο μέλλον με το μακροπρόθεσμο όραμα και την στρατηγική του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος ελέγχει και καταγράφει τις καθημερινές λειτουργίες όπως επηρεάζουν την ανάπτυξη του αύριο.

Αποτελεί, επίσης, μια μεθοδολογία την επιλογή των δεικτών αποδοτικότητας που θα προωθήσουν την ενιαία στρατηγική του Δήμου. Τα μέτρα και οι στόχοι που προσδιορίζει και παρακολουθεί η μέθοδος της εξισορροπημένης μέτρησης απόδοσης πηγάζουν από τη θεώρηση της δράσης της οργάνωσης μέσα από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες ή διαστάσεις: α) των οικονομικών πόρων β) των πολιτών-πελατών γ) των εσωτερικών διαδικασιών και δ) της μάθησης και συνεχούς βελτίωσης.

shutterstock_56528485 - Copy
shutterstock_5214280

Η μέθοδος αυτή αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:

  • διατύπωση δήλωσης προορισμού της οργάνωσης ως μια λεπτομερή περιγραφή των επιδιωκόμενων στόχων της
  • προσδιορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι ανά οπτική γωνία
  • καταρτίζεται ο Χάρτης Στρατηγικών Αλληλεπιδράσεων, όπου αποτυπώνονται οι σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος που αναπτύσσονται μεταξύ των στρατηγικών στόχων της οργάνωσης ανά οπτική γωνία, ώστε η κάθε επίδοση της καθεμίας να οδηγεί στη βελτίωση των υπολοίπων
  • καθορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των τιθεμένων στόχων
  • αναπτύσσονται προωτοβουλίες, δηλαδή, εφαρμόζονται προγράμματα που προσδιορίζουν τις απαραίτητες δράσεις για την εκπλήρωση των στόχων και τέλος,
  • η οργάνωση προβαίνει σε κριτική επισκόπηση των ενεργειών της μέσω εκθέσεων απολογισμού δράσης και εκθέσεων αποτελεσμάτων

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;