Λογισμικά έτοιμα προς χρήση.

Το λογισμικο FUND ειναι λογισμικο επιλογής χαρτοφυλακίου μετοχών με καινοτόμο τρόπο, συνδιάζοντας τις θεωρίες
α)Χρηματοοικονομκης Ανάλυσης – Fundamental Analysis Και
β) την Θεωρία Χαρτοφυλακίου του Markowitz (Nobel για τον λογο αυτό).

books

FUND FA: Θεμελειώδης Ανάλυσης

Οικονομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης των Εισηγμένων στο Χ.Α. Επιχειρήσεων, Όλων των Κλάδων του Χ.Α. καθώς και όλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ενιαίου Συνόλου

books

FUND PS: Επιλογής Χαρτοφυλακίου μετοχών (Markowitz)

Επιλογή Χαρτοφυλακίου μετοχών με την χρησιμοποίηση της θεωρίας του Markowitz. Υπολογίζεται το μέτωπο Markowitz και τα χαρτοφυλάκια που αντιστοιχούν σε κάθε σημείο.

Που απευθύνεται

Α.Αγορά Μεγάλων Πελατών παροχής και χρήσης επενδυτικών υπηρεσιών:

 • Αμοιβαία Κεφάλαια
 • Εταιρείες Επενδύσεων
 • Private Banking όλων των Τραπεζών
 • Ασφαλιστικά ταμεία
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες, etc
 • Εταιρείες παροχής επενδυτικών συμβουλών
 • Χρηματιστηριακές Εταιρείες

B.Αγορά Ανεξάρτητων Επενδυτών και Μικρών Επιχειρήσεων:

 • Ιδιώτες Σύμβουλοι Επενδύσεων
 • Στελέχη Μεγάλων Επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας
 • Ανεξάρτητοι Επενδυτές (*)
multi-ethnic-business-people-entrepreneur-business-9PCHL85

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Μια καινοτομία μπορεί να αποφέρει τεράστια κέρδη σε όποιον την χρησιμοποιεί.

Οι καινοτομίες που υπάρχουν στο λογισμικό της σειράς FUND είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 • Χρησιμοποίηση όλων των εν ισχύει θεωριών και πρακτικών ταυτόχρονα για την περιοχή ισχύος τους
 • Σύνδεση των θεωριών και πρακτικών επιλογής μετοχών
 • Πλήρης αξιολόγηση των επιχειρήσεων και αναφορές σε ανθρώπινη γλώσσα, για όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων και των αντίστοιχων κλάδων στους οποίους ανήκουν. Ενδεικτικά: Εύρεση των κρισίμων σημείων των επιχειρήσεων, Αναφορές αυτόματης αξιολόγησης, Σχολιασμός Πορείας της Επιχείρησης, Τρόπος Χρηματοδότησης, Νεκρό Σημείο Λειτουργίας με αναλύσεις Ευαισθησίας κλπ
 • Αυτόματη δημιουργία Υποσυνόλων επιχειρήσεων (clusters) με επιλεγμένα χαρακτηριστικά, μέσω οικονομικών συλλογισμών και δημιουργία χαρτοφυλακίου με την χρήση Fundamentals.
 • Δημιουργία Universe από την χρήση των fundamentals για τροφοδοσία του λογισμικού επιλογής μετοχών FUND PS
 • Προσδιορισμός της φάσης του Χρηματιστηριακού Κύκλου
 • Αξιολόγηση τυχόντως Χαρτοφυλακίου Επενδυτή και προτάσεις αριστοποίησης
 • Ειδικά τεστ ελέγχου ύπαρξης πληροφορίας στους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης καθώς και άλλους οποιουσδήποτε κανόνες επιλογής
 • Αλγορίθμοι τεχνιτής νοημοσύνης (νευρωνικών δικτύων κ.α.) για την τελική επιλογή και συμβουλή αγοραπωλησιών μετοχών

Το βασικότερο όφελος, που προκύπτει από την συνδυαστική χρήση όλων των χρηματιστηριακών θεωριών, είναι η συγκρότηση χαρτοφυλακίων με μετρήσιμο κερδοφόρο αποτέλεσμα