Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Σκοπός του προγράμματος:

Το λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο πλήρως ως προς την λειτουργία του και ολοκληρωμένο ως προς την παραγωγή των αναφορών του. Συγκεκριμένα με την απλή και αυτόματη εισαγωγή του Ισοζυγίου από EXCEL, (ή και άλλες μορφές), έχουμε άμεσα όλα τα αποτελέσματα:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 • Ισοζύγιο
 • Ισολογισμός (ΕΛΠ Μεγάλες & Μικρές, ΕΛΠ πολύ Μικρές)
 • Αποτελέσματα Χρήσεως (ΕΛΠ κατά Λειτουργία και κατ’ Είδος)
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Ταμειακές Ροές
 • Έκθεση ΔΣ

Β.ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

 • Πολύ μικρές Επιχειρήσεις
 • Μικρές Επιχειρήσεις
 • Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις
financial-performance-EH34XJW
zscore

Ε.ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 • Εγγραφές Τέλους Χρήσης
 • Αριθμοδείκτες
 • Κρίσιμα Σημεία

Βίντεο BSClose

01.

Είναι πρόγραμμα Windows

02.

Παρέχει υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις και πλούσια Γραφικά

03.

Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της Microsoft

Cutting-edge Technology
Λογισμικά και εργαλεία που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;