’Οτι δεν μετράται, δεν διοικείται

Παρέχουμε υπηρεσίες και λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων, για την μέτρηση και υποστήριξη αποτελεσματικών αποφάσεων της διοίκησης, για την εντατική ανάπτυξη της Επιχείρησης: Προιόντα, Αγορές, Αξιολογήσεις, Κερδοφορία, Αποδοτικότητα, Παραγωγικότητα, Ανταγωνιστικότητα, …

Aπό ολοκληρωμένη Στρατηγική αντιμετώπιση της επιχείρησης:

Επιχειρησιακά σχέδια, Αξιολογήσεις πελατών, ανταγωνιστών, Μετρήσεις κόστους και προτυποποίηση, τιμολόγηση, ανάπτυξη στην αγορά (marketing), …

Δεδομένου οτι:

Η ιδανική επιχείρηση, θα έπρεπε να είχε υπο μηχανογραφικό έλεγχο πέρα σπό τις λειτουργίες βάσης (ERP), και την συμβουλευτική λειτουργία μέσω εξειδικευμένων λογισμικών όπως ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επιχείρησης, η αξιολόγηση ανταγωνιστών, πελατών κ.α

Προτείνουμε:

Την σουίτα Λογισμικών Specisoft και ένα σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων, με σκοπό την θετική αναπτυξιακή πορεία της Επιχείρησής σας

books

Λογισμικό ABC - Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμών

Το λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο πλήρως ως προς την λειτουργία του και ολοκληρωμένο ως προς την παραγωγή των αναφορών του. Συγκεκριμένα με την απλή και αυτόματη εισαγωγή του Ισοζυγίου από EXCEL, (ή και άλλες μορφές), έχουμε άμεσα όλα τα αποτελέσματα:…

books

Πρόγραμμα BUDGET

Το λογισμικό BUDGET χρησιμεύει στην δημιουργία ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου….

books

BUSINESS PLAN

Το λογισμικό BUSINESS PLAN χρησιμεύει στην δημιουργία ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου βάσει….

books

FINAN EXPERT

Το λογισμικό FINAN EXPERT χρησιμεύει στην οικονομική ανάλυση ισολογισμών και των συνοδευτικών καταστάσεων, με τελικό αποτέλεσμα ένα μεγάλο πλήθος εκτυπώσεων και γραφικών, ιδανικών για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης….

books

VALUE

Το λογισμικό VALUE χρησιμεύει στην αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, με τελικό αποτέλεσμα πίνακες, υπολογισμούς και γραφικά, με την χρησιμοποίηση των κυριότερων διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης καθώς και των διαφόρων παραλλαγών αυτών….

books

RED LOAN

Το λογισμικό RED LOAN χρησιμεύει στην δημιουργία μελετών τραπεζικής χρηματοδότησης (αίτησης δανειοδότησης) και καθορισμού ορίων, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία της μελέτης, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά….

books

COST

Σκοπός του προγράμματος Κοστολόγησης είναι ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους τωνπροϊόντων (παραγωγής, διοίκησης, πώλησης και χρηματοοικονομικών), η σύγκριση πρότυπουκόστους (standard cost) με τα απολογιστικά στοιχεία και ο συνακόλουθος….

books

COST-H(HOTEL)

Σκοπός του προγράμματος Κοστολόγησης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, είναι ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους των παραγώμενων Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (κόστος παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης (πώλησης) και χρηματοοικονομικών).

books

CASH FLOW

Το λογισμικό CASH FLOW χρησιμεύει στη σωστή και ακριβή διαχείριση των χρηματοροών μιας επιχείρησης, με τελικό αποτέλεσμα εκτυπώσεις, υπολογισμούς και γραφικά, που προσφέρουν στο χρήστη έναν ειδικό σύμβουλο σε θέματα δυναμικής διαχείρισης….

books

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16

Σκοπός των προγραμμάτων Μελετών Αναπτυξιακών Νόμων, είναι η δημιουργία των προβλεπόμενων μελετών σκοπιμότητας, όπως ακριβώς αυτές απαιτούνται από τους εν ισχύει νόμους.

books

ΑΝΑΠΤ.ΝΟΜΟΣ– ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σκοπός των προγραμμάτων Μελετών Αναπτυξιακών Νόμων Ξενοδοχείων, είναι η δημιουργία των προβλεπόμενων μελετών σκοπιμότητας, όπως ακριβώς αυτές απαιτούνται από τους εν ισχύει νόμους.

books

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σκοπός των προγραμμάτων Μελετών Αναπτυξιακών Νόμων, είναι η δημιουργία των προβλεπόμενων μελετών σκοπιμότητας, όπως ακριβώς αυτές απαιτούνται από τους εν ισχύει νόμους. Το πρόγραμμα, δημιουργεί μελέτες για ένταξη Αγροτικών επενδύσεων σύμφωνα….