Για τα 4-ετή Επιχειρησιακά Σχέδια των ΔΗΜΩΝ

Λογισμικό BPLANM

Για τα 4-ετή Επιχειρησιακά Σχέδια των ΔΗΜΩΝ

Γενικά

Το ανωτέρω λογισμικό, της εταιρείας Specisoft, εταιρείας εξειδικευμένης σε λογισμικό επιχειρησιακού σχεδιασμού και με 27ετή εμπειρία στον χώρο αυτό, καλύπτει  την υποχρέωση για τα 4-ετή Επιχειρηματικά Σχέδια πλήρως.

Γιά κάθε Δήμο:

Μπορεί  να δημιουργήσει πλήρες 4-ετές Επιχ. Σχέδιο με Αναλυτικούς Προϋπολογιαμούς 4-ετίας, Ισολογισμούς 4-ετίας, δείκτες, οικονομική ανάλυση πορεία του Δήμου, Δανεισμός, Απαιτήσεις, Νεκρό Σημείο, Αναλυσεις Ευαισθησίας κ.α.

Γιά κάθε Περιφέρεια:

Μπορεί να συνθέσει αυτόματα όλα τα ανωτέρω που ισχύουν για κάθε δήμο, σε ένα εννιαίο Επιχ. Σχέδιο για όλη την περιφέρεια

software-engineers-working-on-project-KZ8WG6C

Για το σύνολο της Χώρας:

Μπορεί να συνθέσει αυτόματα όλα τα ανωτέρω που ισχύουν για κάθε Περιφέρεια, σε ένα εννιαίο Επιχ. Σχέδιο για όλη την Επικράτεια.

Ετσι ο αρμόδιος υπουργός θα μπορεί να βλέπει σε βάθος 4-ετίας, όλα τα προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία των Δήμων, Περιφρειών και όλης της Χώρας συνολικά. Θα μπορεί να δει π.χ. τόσο όλον τον υφιστάμενο δανεισμό, αλλά και την εξέλιξή του, όλα τα έσοδα, όλες τις δαπάνες κλπ

Τα μέρη ενός επιχειρησιακού σχεδίου

Με απλά λόγια και με κάποια αφαίρεση, κάθε επιχειρησιακό σχέδιο αποτελείται κατ’ελάχιστο:

 • Από ένα μέρος όπου περιγράφεται η παρούσα κατάσταση, τόσο από πλευράς υποδομών, προβλημάτων κλπ, όσο και από οικονομικής σκοπιάς, με την παρουσίαση του ισολογισμού του Δήμου και της οικονομικής ανάλυσής του
 • Από ένα μέρος όπου περιγράφεται το τι πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα του Δήμου, τόσο λειτουργικά όσο και σε επίπεδο αναγκαίων εργων
 • Από τον προϋπολογισμό των ανωτέρω, με προβολή σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας
 • Το τεύχος των υπολογισμών, όπου υπολογίζονται οι μελλοντικοί ισολογισμοί και τα οικονομικά αποτελέσματα των χρήσεων, οι αναγκαίες χρηματορροές (cash flow), και ένα σύνολο ειδικών δεικτών και μεγεθών, για την λήψη αποφάσεων, όπως το νεκρό σημείο λειτουργίας του Δήμου, το οικονομικό αποτέλεσμα σε μεταβολές των εσόδων ή των εξόδων κ.α.

Υπόδειγμα περιεχομένων επιχειρησιακού σχεδίου, παρουσιάζεται πιό κάτω.

Το πρόγραμμα BPLANM της Specisoft

Το πρόγραμμα ξεκινάει με την εισαγωγή του τελευταίου ισολογισμού του Δήμου.

software-engineer-typing-on-keyboard-S2UZYNL
shutterstock_5214280

Η μέθοδος αυτή αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:OXI

 • διατύπωση δήλωσης προορισμού της οργάνωσης ως μια λεπτομερή περιγραφή των επιδιωκόμενων στόχων της
 • προσδιορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι ανά οπτική γωνία
 • καταρτίζεται ο Χάρτης Στρατηγικών Αλληλεπιδράσεων, όπου αποτυπώνονται οι σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος που αναπτύσσονται μεταξύ των στρατηγικών στόχων της οργάνωσης ανά οπτική γωνία, ώστε η κάθε επίδοση της καθεμίας να οδηγεί στη βελτίωση των υπολοίπων
 • καθορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των τιθεμένων στόχων
 • αναπτύσσονται προωτοβουλίες, δηλαδή, εφαρμόζονται προγράμματα που προσδιορίζουν τις απαραίτητες δράσεις για την εκπλήρωση των στόχων και τέλος,
 • η οργάνωση προβαίνει σε κριτική επισκόπηση των ενεργειών της μέσω εκθέσεων απολογισμού δράσης και εκθέσεων αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα BPLAN-M της Specisoft

Το πρόγραμμα ξεκινάει με την εισαγωγή του τελευταίου ισολογισμού του Δήμου.

Πρόκειται για έναν συνοπτικό ισολογισμό, με  όλους τους βασικούς λογαρισμούς. Το πρόγραμμα ζητάει και μία εκτίμηση των εισπράξεων ή των πληρωμών του υπολοίπου του κάθε λογαρισμού, κάτι που το χρειάζεται για την σύνθεση του πίνακα των χρηματορροών (cash flow ) κατά το στάδιο των υπολογισμών.

Στην συνέχεια το πρόγραμμα ζητάει τα στοιχεία των προϋπολογισμών. Εισάγονται στο πρόγραμμα τα στοιχεία του πρώτου έτους των λογαριασμών του προϋπολογισμού και μία εκτίμηση χρονικής κατανομής των εισπράξεων, εάν πρόκειται για είσπραξη ή των πληρωμών εάν πρόκειται για πληρωμές.

Τον προϋπολογισμό αυτόν, ο οποίος είναι βάσει του δημόσιου λογιστικού, το πρόγραμμα τον ‘αποκωδικοποιεί’ και ξεχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τους μετέπειτα υπολογισμούς, όπως τα δάνεια, οι επενδύσεις κ.α.

Τον προϋπολογισμό αυτόν τον προβάλει σε ορίζοντα τετραετίας για τις ανάγκες του επιχειρησιακού σχεδίου.

Υπολογισμοί

Με την επιλογή ‘Υπολογισμοί’, το πρόγραμμα ξεκινάει την διαδικασία των υπολογισμών.

Αρχικά, από τους προϋπολογισμούς, το πρόγραμμα υπολογίζει το σύνολο των εσόδων, των εξόδων, των δανείων, των τόκων, των επενδύσεων (πάγια στοιχεία) κ.α. καθώς και τον χωρισμό των εξόδων σε σταθερά και μεταβλητά.

Από τα ανωτέρω, υπολογίζει το cash flow και συνθέτει το ταμειακό πρόγραμμα και τους τόκους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Μετά από τα ανωτέρω, υπολογίζει τα αποτελέσματα χρήσης. Από τα αποτελέσματα χρήσης και τον αρχικό ισολογισμό, υπολογίζει τον ισολογισμό τέλους χρήσης.

Στην συνέχεια επαναλαμβάνει την διαδικασία για τα επόμενα χρόνια του τετραετούς επιχειρησιακού σχεδίου.

Μετά το πέρας των υπολογισμών του cash flow, των αποτελεσμάτων και των ισολογισμών τέλους των χρήσεων του τετραετούς επιχειρησιακού σχεδίου, το πρόγραμμα υπολογίζει μία σειρά οικονομικών στοιχείων, όπως το νεκρό σημείο κ.α. τα κυριότερα των οποίων φαίνονται, συνοπτικά, αμέσως πιό κάτω

Συνοπτικός κατάλογος στοιχείων υπολογισμών:

 • Προβλεπόμενοι ισολογισμοί της τετραετίας
 • Αποτελέσματα της τετραετίας
 • Χρηματορροές της τετραετίας (cash flow)
 • Προϋπολογισμοί, αναλυτικοί και συνοπτικοί
 • Νεκρό σημείο λειτουργίας του Δήμου
 • Βασικοί Αριθμοδείκτες
 • Διάρθρωση Ισολογισμών
 • Εξέλιξη Ισολογισμών
 • Πηγές και χρήσεις Κεφαλαίων
 • Κεφάλαια κίνησης περιόδων
 • Εξειδικευμένοι δείκτες αποδοτικότητας
 • Αναλύσεις ευαιασθησίας όπως: οικονομικά αποτελέσματα που διαμορφώνονται από μεταβολές στα τέλη και δημοτικούς φόρους κ.α., με σκοπό παροχή ποσοτικών πληροφοριών στον Δήμο για βοήθεια στην χάραξη της πολιτικής του
 • Πληθώρα άλλων οικονομικών στοιχείων

Ολα τα παραπάνω το πρόγραμμα τα παρουσιάζει τόσο σε μορφή οικονομικών πινάκων, όσο και σε γραφική μορφή.

Δημιουργία του πλήρους τεύχους του επιχειρησιακού σχεδίου

Μετά από την εισαγωγή των στοιχείων, τους υπολογισμούς και τα αποτελέσματα, ακολουθεί η σύνταξη του τεύχους της μελέτης.

Από τα σπουδαιότερα στοιχεία του προγράμματος είναι ένα ειδικό εργαλείο σύνταξης του πλήρους τεύχους της μελέτης.

Το πρόγραμμα έχει ενσωματωμένο υπόδειγμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου, με δυνατότητα να δεχθεί και άλλα υποδείγματα.

Με βάση το υπόδειγμα αυτό, το ειδικό εργαλείο σύνταξης της μελέτης, οδηγεί τον χρήστη στην βήμα προς βήμα δημιουργία του επιχειρησιακού σχεδίου.

Το πρόγραμμα έχει ενσωματωμένο υπόδειγμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου, με δυνατότητα να δεχθεί και άλλα υποδείγματα.

Με βάση το υπόδειγμα αυτό, το ειδικό εργαλείο σύνταξης της μελέτης, οδηγεί τον χρήστη στην βήμα προς βήμα δημιουργία του επιχειρησιακού σχεδίου.

Ετσι, κείμενο μαζί με αποτελέσματα του προγράμματος καθώς και  με τα αντίστοιχα γραφικά, ενσωματώνονται σε ένα εννιαίο κείμενο, που συγκροτούν  το πλήρες τεύχος της μελέτης του επιχειρησιακού σχεδίου, έτοιμου προς παράδοση

Υπόδειγμα περιεχομένων παρουσιάζεται πιό κάτω.

Τυπικά Περιεχόμενα ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου Δήμου

[Σημείωση: Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε μοντέλο]

1.Περίληψη του επιχειρησιακού σχεδίου (executive summary)

2.Ο Δήμος

2.1.Θεση

2.2.Σύντομο Ιστορικό

2.3.Ομοροι Δήμοι

3.Η αποστολή του Δήμου

3.1.Πολιτική Δήλωση αποστολής

3.2.Πολιτικοί Στόχοι

3.3.Πολιτικές πραγματοποίησης

4.Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος

4.1.Οι διεθνείς Εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

4.2.Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ευρωπαική Ενωση

4.3.Το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον του Δήμου

4.4.Πολιτική κεντρικής διοίκησης

4.5.Ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του Δήμου

5.Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος

5.1.Οι δραστηριότητες του Δήμου

5.2.Οργάνωση και λειτουργία του Δήμου

5.3.Οι οικονομικοί πόροι του Δήμου

5.4.Η χρηματοοικονομική κατάσταση του Δήμου

6.Δυνατότητες – Αδυναμίες – Ευκαιρίες – Απειλές

6.1.Δυνατότητες

6.2.Αδυναμίες

6.3.Ευκαιρίες

6.4.Απειλές

7.Η Στρατηγική του Δήμου

7.1.Στην Οικιστική Ανάπτυξη

7.2.Στην Εκπαίδευση

7.3.Στις Επιχειρήσεις

7.4.Στις Συγκοινωνίες

8.Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης

8.1.Κοινωνικοί Στόχοι

8.2.Στόχοι σε υποδομές

8.3.Στόχοι σε λειτουργικές δραστηριότητες

9.Προβλέψεις Οικονομικών αποτελεσμάτων

9.1.Προυπολογισμοί

9.2.Χρηματορροές (Cash Flow)

9.3.Ισολογισμοί και Αποτελέσματα χρήσεων

9.4.Ανάλυση Αποτελεσμάτων

9.5.Ανάλυση Κινδύνων

10.Εφαρμογή του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου

10.1.Προγραμματισμός Υλοποίησης

10.2.Μεθοδολογία Υλοποίησης

Οι τεχνικές δυνατότητες του προγράμματος

 • Το πρόγραμμα τρέχει σε λειτουργικό WINDOWS  εκδόσεις απο 2000 και νεότερες
 • Επικοινωνεί με το WORD και το EXCEL της MICROSOFT
 • Παρέχει Υψηλού επιπέδου Εκτυπώσεις & Γραφικά
 • Εχει ενσωματωμένο ειδικό εργαλείο για αυτόματη δημιουργία  ολόκληρης πολυσέλιδης μελέτης
woman-searching-prices-on-laptop-through-the-inter-YWTQV6B

Cutting-edge Technology

Λογισμικά και εργαλεία  που προσαρμόζονται εύκολα στις δικές σας ανάγκες
Θέλω Παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Θέλω Περισσότερες Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Τα πιο αξιόπιστα λογισμικά διοίκησης επιχειρήσεων.
Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;