Γενικό Πλαίσιο Κοστολόγησης Υπηρεσιών

Η αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών διευρύνει την παραγωγική βάση του τομέα παραγωγής υπηρεσιών. Αποτέλεσμα αυτής της διεύρυνσης είναι η ένταση του ανταγωνισμού και η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου των υπηρεσιών . Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης , μεταξύ των οποίων είναι η Κοστολόγηση και η κοστολογική οργάνωση .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

I.Υπηρεσίες
Αρχείο Υπηρεσιών

α/α Κωδικός Όνομα Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Πρότυπη Τιμή Πωλ.
1 01-01 Υπηρεσία 01-01 Απλογραφικά με ΦΠΑ Τέμ.
2 01-02 Υπηρεσία 01-02 Εποπτείες Τέμ.
3 01-03 Υπηρεσία 01-03 Απλογραφικά Διπλογραφικά χωρίς ΦΠΑ Τέμ.
4 01-04 Υπηρεσία 01-04 Διπλογραφικά με ΦΠΑ Τέμ.
Πίνακας (1) (Υπηρεσίες)

II.Τμήματα
Αρχείο Τμημάτων

α/α Κωδικός Περιγραφή Τύπος Κωδικός Επεξεργασίας Περιγραφή Επεξεργασίας
1 01 Τμήμα Λογιστικών Εγγραφών – My Data Υπηρεσιών
Πίνακας (1) (Τμήματα)

III.Ταυτότητα Προϊόντων – Εμπορ. – Υπηρ.
Ταυτότητα Υπηρεσίας

Α. Περιγραφικά Στοιχεία
1 Κωδικός: 01-01
2 Όνομα: Υπηρεσία 01-01
3 Περιγραφή: Απλογραφικά με ΦΠΑ
4 Μον. Μέτρ: Τέμ.
5 Ετος: