ΑΡΘΡΑ

Ερμηνεία – Υπολογισμός δεικτών κεφαλαιακής δομής & βιωσιμότητας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αυτονομίας)
Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο (όχι μέσο όρο) των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με το σύνολο του παθητικού ή του ενεργητικού της στον ισολογισμό.

Εκφράζει την σχέση μεταξύ του ιδίου κεφαλαίου και του συνόλου των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση. Οι τιμές που παίρνει είναι από 0-100. Οι τιμές που πλησιάζουν προς το 100 είναι προτιμότερες. Ένας υψηλός δείκτης δεν προδιαθέτει αρνητικά για την ρευστότητα στα επόμενα χρόνια αφού από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η πίεση για ταμιακές εκροές για εξυπηρέτηση τους θα είναι χαμηλή και αντιμετωπίσιμη. Επίσης ο δείκτης αυτός δίνει και μια εικόνα της αυτονομίας που μπορεί να έχει μια επιχείρηση και της ανεξαρτησίας της από δανεικά κεφάλαια και άλλους πιστωτές.

2. ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ (Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια)
Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμες + βραχυπρόθεσμες) με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.

Δείχνει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησηςΌσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης (και πάνω από το 100 ), τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση. Χρησιμοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιμήσουν τον βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια , αλλά και από την διοίκηση και τους μετόχους της επιχείρησης για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης.;

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή αξία παγίων(%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα ίδια κεφάλαια με την καθαρή αξία των παγίων .

Ο δείκτης αυτός μετράει την σχέση μεταξύ λειτουργικών μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων και ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του τρόπου χρηματοδότησης των παγίων τής επιχείρησης . Μια αυξητική τάση της τιμής του αριθμοδείκτη δείχνει ότι η επέκταση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της επιχείρησης έχει χρηματοδοτηθεί περισσότερο από ίδιο κεφάλαιο παρά από δανειακά κεφάλαια.

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού με το σύνολο των υποχρεώσεων , συμπεριλαμβανομένων και των μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού με το σύνολο των υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός είναι μια ένδειξη της μακροχρόνιας ρευστότητας της επιχείρησης. Τιμές >1 σημαίνουν ότι τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία υπερκαλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

5. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των δανείων της επιχείρησης , όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό με το σύνολο του ενεργητικού .

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των δανείων προς το σύνολο των κεφαλαίων κάθε μορφής που χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την επιχείρηση. Χρησιμεύει στην εκτίμηση της δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης.

6. ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καθαρή αξία παγίων / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το καθαρό πάγιο ενεργητικό με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Δείχνει την σχέση των παγίων με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Φανερώνει σε κάποιο μέτρο την ασφάλεια των μακροχρόνιων πιστωτών της επιχείρησης από την ρευστοποίηση των παγίων . Επίσης μας δείχνει σε ποιο βαθμό μπορεί η επιχείρηση να αντλήσει επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια με την ίδια εξασφάλιση. Τιμές >1 είναι προτιμότερες τόσο για του φορείς της επιχείρησης που δείχνει ότι μπορούν να πάρουν επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια όσο και για μακροπρόθεσμους πιστωτές ότι τα κεφάλαια τους έχουν επαρκή εξασφάλιση.

7. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Ισολογισμού/ Αξία Κτήσεως Παγίων

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε την καθαρή αξία του πάγιου ενεργητικού με το σύνολο του παθητικού.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του πάγιου ενεργητικού με το σύνολο του παθητικού ή ενεργητικού και τον βαθμό που τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία., σε σύγκριση με τα βραχυπρόθεσμης μορφής περιουσιακά στοιχεία.

8. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Ισολογισμού/ Αξία Κτήσεως Παγίων

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των αποσβέσεων του ισολογισμού με την αξία κτήσεως των παγίων του ισολογισμού.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των παγίων στην αξία κτήσης τους και των αποσβέσεων που έχουν γίνει σε αυτά. Χρησιμεύει στην εκτίμηση της παλαιότητας των παγίων για την πιθανή αντικατάσταση αυτών.

9. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αποθεματικά / Μετοχοποιημένα Κεφάλαια

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των αποθεματικών (του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων) με το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Δείχνει την σχέση των αποθεματικών προς τα μετοχοποιημένα κεφάλαια .Χρησιμεύει στην διάγνωση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης αλλά και την πολιτική της διοίκησης ή των ιδιοκτητών αναφορικά με τις μακροχρόνιες επενδυτικές προθέσεις τους.

10. ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ετήσιες Αποσβέσεις / Ετήσιο Εργατικό Κόστος

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις ετήσιες αποσβέσεις των παγίων με το ετήσιο εργατικό κόστος της επιχείρησης.

Δείχνει τον βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγής βιομηχανικών επιχειρήσεων και χρησιμεύει στην εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης.

11. ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ
Κέρδη προ τόκων &Φόρων / Τόκοι

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα κέρδη προ τόκων και φόρων με τους ετήσιους τόκους

Ο δείκτης αυτός μετράει τον βαθμό στον οποίο τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να μειωθούν , χωρίς αυτό να προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο να ικανοποιήσει την επιβάρυνση από τους ετήσιους τόκους.

12. ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αποσβέσεις περιόδου / Μεταβολή Παγίων περιόδου Μ.Ο προ αποσβέσεων

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των αποσβέσεων της χρήσης με την μεταβολή των παγίων στην ίδια χρονική περίοδο.

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των νέων επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τις αποσβέσεις.

13. ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κέρδη προ τόκων &Φόρων / Ετήσια χρηματοοικονομικά Έξοδα

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα κέρδη προ τόκων και φόρων με τα ετήσια χρηματοοικονομικά έξοδα.

Δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί έσοδα τέτοια που να έχει την δυνατότητα να πληρώνει εκτός από όλα τα άλλα έξοδα που χρειάζεται για να λειτουργήσει και τα χρηματοοικονομικά έξοδα .

14. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Κέρδη προ φόρων +χρηματοοικονομικά έξοδα) / Σύνολο Παθητικού

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων με το σύνολο του παθητικού.

Δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της. Επίσης δείχνει την ικανότητα της διοίκησης της επιχείρησης να παράγει κέρδη με σωστή χρησιμοποίηση των ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Ο υπολογισμός της αποδοτικότητας του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων αποτελεί κατά κάποιο τρόπο οδηγό στις περιπτώσεις που κάποια επιχείρηση πρόκειται να εξαγοράσει κάποια άλλη επιχείρηση ή να αναλάβει νέες δραστηριότητες .Εάν ο δείκτης αυτός είναι χαμηλότερος από το κόστος των δανειακών κεφαλαίων , τυχόν αύξηση αυτών θα μειώσει τα κέρδη της επιχείρησης. Επίσης ένας χαμηλός δείκτης μπορεί εύκολα να μηδενισθεί σε περιόδους κρίσεως της επιχείρησης.

15. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη προ φόρων σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και μας πληροφορεί για το εάν επιτεύχθηκε ο στόχος ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Ένας υψηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση πηγαίνει καλά και μπορεί να οφείλεται είτε στην επιτυχημένη διοίκηση της , είτε σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες , είτε στη σωστή χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση ωφελούνται οι μέτοχοι επειδή τα ξένα κεφάλαια κοστίζουν λιγότερο από ότι αυτά αποδίδουν στην επιχείρηση.

16. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
Αποδοτικότητα Ιδίων / Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%)

Υπολογίζεται εάν το ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων το διαιρέσουμε με το ποσοστό % των συνολικών κεφαλαίων.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων προς αυτή του συνόλου των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση. Η κεφαλαιακή ή χρηματοοικονομική μόχλευση είναι η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη μιας επιχείρησης είναι θετική , όταν η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από την αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων Εάν ο δείκτης είναι > 1 , τότε η επίδραση από την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι επωφελής για την επιχείρηση. Εάν ο δείκτης είναι < 1 , τότε η επίδραση από την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση δανείζεται με επαχθείς όρους. Εάν ο δείκτης είναι = 1 , τότε η επίδραση από την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι μηδενική και δεν υπάρχει ωφέλεια για την επιχείρηση.

17. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Καθαρά πάγια / Ταμιακή ροή

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε την καθαρή αξία των παγίων με την ταμειακή ροή .

Ο δείκτης αυτός δείχνει την χρονική διάρκεια κατά την οποία το σύνολο των επενδύσεων μιας επιχείρησης σε πάγια θα αποδεσμευθεί με την μορφή κερδών και αποσβέσεων . Όσο μεγαλύτερος είναι δείκτης αυτός , τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται μέχρι να εξοφληθούν τα πάγια με εισροές μόνο από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

18. ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ταμιακή ροή / Πωλήσεις (%)

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε την ταμειακή ροή με τις ετήσιες πωλήσεις επί %.

Ο δείκτης αυτός δείχνει αυτός δείχνει το ποσοστό % αυτοχρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός , τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της χρηματοδότησης μιας επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαια της.

19. ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ
Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα ίδια κεφάλαια με τα δανειακά κεφάλαια (μακροπρόθεσμες + βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της. Εάν ο δείκτης είναι > 1 , τότε οι φορείς της επιχείρησης συμμετέχουν με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης.

20. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια %

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με τα ίδια κεφάλαια.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση % των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τα ίδια κεφάλαια αυτής.

 

Η Εταιρία Specisoft A.E.

Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων.

Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός – Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα.

Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET.

Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών.

Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους.

Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης.

 

Specisoft Α.Ε.

Περγιαλίτου 17, 15451 Ν. Ψυχικό

Τηλ:. 210-6911468, Φαξ: 210-6993791

e-mail: info@specisoft.gr, SITE: www.specisoft.gr