ΑΡΘΡΑ

Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις

Α.Ισολογισμός

Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, σε μια δεδομένη στιγμή (συνήθως 31/12 ή 30/6 κάθε έτους), σαν φωτογραφία, την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης.

Αποτελείται από δύο στήλες, που η μέν πρώτη ονομάζεται Ενεργητικό και η δεύτερη ονομάζεται Παθητικό

Το Παθητικό απεικονίζει τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Επιχείρηση, και το Ενεργητικό το που είναι επενδεδυμένα.

Υπό άλλη έννοια, παθητικό είναι το που χρωστάει η Επιχείρηση και Ενεργητικό το που έχει τοποθετήσει αυτά τα χρήματα.

 

Με αυτήν την λογική, η Επιχείρηση χρωστάει:

 • Στους μετόχους, το κεφάλαιο που κατέβαλλαν
 • Επίσης στους μετόχους, τα κέρδη που δεν διένειμε (αποθεματικά)
 • Στις Τράπεζες, τα μακροπρόθεσμα Δάνεια που της χορήγησαν
 • Επίσης στις Τράπεζες, τα βραχυπρόθεσμα Δάνεια (κεφαλαίου κίνησης)
 • Στους Προμηθευτές, τα Προιόντα και Υπηρεσίες που αγόρασε
 • Στο Δημόσιο τους φόρους που έχει υποχρέωση να καταβάλλει κ.α.

 

Στην Ιδια λογική, η Επιχείρηση έχει τοποθετήσει τα παραπάνω χρήματα σε:

 • Σε Πάγια Στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, λογισμικά κα)
 • Σε Συμμετοχές σε άλλες Επιχειρήσεις
 • Σε Αποθέματα (εμπορεύματα, ύλες, προιόντα)
 • Σε Απαιτήσεις (π.χ. από πελάτες στους οποίους πώλησε προιόντα επί πιστώσει και απαιτεί το ποσό της πώλησης)
 • Σε Χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα κα)
 • Στο Ταμείο

Από τα ανωτέρω συνάγεται οτι το Ενεργητικό και το Παθητικό είναι ισα.

Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να αναφερθεί το τι είναι η Επιχείρηση και επαγωγικά να καταλήξει κανείς στην δομή των λογαριασμών του Ισολογισμού:

 

Η Επιχείρηση γενικά

Η Επιχείρηση, απέναντι στον νόμο, είναι νομικό πρόσωπο, κατ’ αναλογία προς την έννοια του φυσικού προσώπου.

Γεννιέται νομικά με κάποιο συμβόλαιο, καταχωρείται σε βιβλία που τηρούνται από το κράτος, ζει, αποκτά περιουσία, διέπεται από νόμους κλπ και πεθαίνει σε προκαθορισμένη ημερομηνία ή εάν το θελήσουν οι γεννήτορές της ή εάν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Από τη σύστασή της αποκτά και τα πρώτα της χρήματα δηλαδή το αρχικό της κεφάλαιο, τα οποία όμως χρωστάει στη λήξη της σε αυτούς που της τα έδωσαν, δηλαδή στους μετόχους της. Στους μετόχους της, χρωστάει επίσης, τα κέρδη που πραγματοποιεί κάθε χρόνο, καθώς και όσα χρήματα δεν μοιράζει που προέρχονται από τα κέρδη της και ονομάζονται αποθεματικά.

Κατά τη λειτουργία της, συμβαίνει να δανείζεται χρήματα από τράπεζες και άλλους. Τα χρήματα αυτά τα χρωστάει σε αυτούς από τους οποίους δανείστηκε, σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Αν το διάστημα αυτό είναι μεγάλο, διαρκεί κάποια έτη, ονομάζεται μακροπρόθεσμος δανεισμός, εάν τα χρωστά σε μικρό χρονικό διάστημα, ονομάζονται βραχυπρόθεσμος δανεισμός.

Χρωστάει επίσης και σε όποιους της κάνουν κάποιες διευκολύνσεις, δηλαδή σε αυτούς που θα έπρεπε να πληρώσει γιατί αγόρασε κάτι, και ενω έπρεπε να τους πληρώσει, τους χρωστάει. Είναι σαν να της δανείζουν αυτοί με ένα ποσό ίσο με το ποσό της αξίας της αγοράς, η επιχείρηση να τους ξεχρεώνει την ώρα της αγοράς και να τους χρωστάει το ‘δάνειο’ που της έκαναν. Αυτοί ονομάζονται προμηθευτές.

Με αυτό το μηχανισμό βλέπουμε οτι η επιχείρηση μαζεύει χρήματα, από τους μετόχους της, από τράπεζες, από προμηθετές της και από άλλους που για κάποιο λόγο της δίνουν χρήματα.

Ολα αυτά τα χρήματα, που η επιχείρηση, τα χρωστάει, ονομάζονται Παθητικό.

Τα χρήματα που μάζεψε η επιχείρηση, κάπου τα τοποθετεί. Τα τοποθετεί στο ταμείο, σε πράγματα που αγόρασε για να πραγματοποιήσει το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε και ονομάζονται πάγια, σε εμπορεύματα που αγοράζει, σε ομόλογα, σε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, σε διευκολήνσεις προς τους πελάτες της από τις πωλήσεις που πραγματοποιεί, κατ’ αναλογία προς τον μηχανισμό των προμηθευτών προς αυτήν και γενικά τα χρήματα που μαζεύει, τα τοποθετεί ‘κάπου‘ και αυτό το ‘κάπου’ της τα χρωστάει.

Ολα αυτά τα χρήματα,  που η επιχείρηση, τοποθέτησε κάπου και της τα χρωστάνε, ονομάζονται Ενεργητικό.

Από τα στοιχεία αυτά συγκροτείται ο Ισολογισμός, στην δομή που παρουσιάζεται πιό κάνω και απεικονίζει την περιουσιακή διάρθρωση της επιχείρησης.

Αρα ο ισολογισμός, είναι μία οικονομική κατάσταση, που παρουσιάζει την οικονομική θέση της επιχείρησης, μιά και παρουσιάζει το τί κατέχει η επιχείρηση και το τι χρωστάει.

Στο παθητικό φαίνονται οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της επιχείρησης και στο ενεργητικό φαίνονται οι χρήσεις τους δηλαδή οι επενδύσεις της επιχείρησης.

 

Δομή Λογαριασμών Ισολογισμού και Ερμηνεία

Λογαριασμοί Ενεργητικού

 

Οφειλόμενο κεφάλαιο (υπόλοιπο κεφαλαίου οφειλόμενο από τους μετόχους)

Εξοδα εγκαταστάσεως (έξοδα πολυετούς αποσβέσεως π.χ έξοδα Ιδρύσεως της Επιχ)

Πάγιο Ενεργητικό

 • Ασώματες ακινητοποιήσεις (Σήματα, Λογισμικά κ.α.)
 • Ενσώματες ακινητοποιήσεις (Κτίρια, Μηχανήματα κ.α.)
 • Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Αποσβέσεις

Κυκλοφορούν ενεργητικό

 • Αποθέματα (Εμπορεύματα, Υλες, Προϊόντα κ.α.)
 • Απαιτήσεις (Υπόλοιπα Πελατών κ.α.)
 • Χρεόγραφα
 • Διαθέσιμα

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (στοιχεία που αφορούν άλλες χρήσεις)

 

Λογαριασμοί Παθητικού

Ιδια Κεφάλαια

 • Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.)
 • Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
 • Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων
 • Αποθεματικά κεφάλαια
 • Αποτέλεσμα εις νέο
 • Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

 

Προβλέψεις (κεφάλαια δεσμευμένα για εκτιμήσεις γνωστών μελλοντικών υποχρεώσεων πχ. Αποζημιώσεων προσωπικού)

Υποχρεώσεις

 • Μακροπρόθεσμες (Μακροπρόθεσμα Δάνεια)
 • Βραχυπρόθεσμες
  • Τράπεζες (κεφάλαιο κίνησης)
  • Προμηθευτές
  • Λοιποί

 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

 

Β. Τα Αποτελέσματα Χρήσης

 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων Χρήσης, δείχνει το τι  προέκυψε από την λειτουργία της Επιχείρησης κατά την διάρκεια του έτους.

Δηλαδή, δείχνει το τι οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) είχε η επιχείρηση από την λειτουργία της στον χρόνο που πέρασε, δηλαδή στην χρήση.

Παρακάτω, φαίνεται η δομή των αποτελεσμάτων χρήσης και το πως προκύπτει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία)

 

Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων χρήσης

 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης =

 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

– Κόστος πωλήσεων                                          (= Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως)

+ Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                          (= Σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης)

– Γενικά και έξοδα Διοικ. λειτ.

–  Γενικά και έξοδα λειτ. Διαθεσεως                   (= Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως)

+ Εσοδα συμμετοχών, χρεωγ, πιστ. τόκων

– Εξοδα συμμετοχών, χρεωγ, πιστ. Τόκων           (= Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως)

+ Εκτακτα έσοδα

– Εκτακτα έξοδα                                               (=Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα)

– Αποσβ παγίων μείον οι ενσωματ στο λειτ. κόστος

 

Η Οικονομική όψη του Ισολογισμού

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας, μπορούμε να πούμε οτι ο Ισολογισμός είναι:

 

Από τα ανωτέρω, φαίνεται καθαρά, η κατάταξη των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού κατά τάξη ρευστότητας. Δηλαδή, τα πιό δυσκόλως ρευστοποιούμενα στοιχεία του Ενεργητικού παρουσιάζονται πιό ψιλά στην κατάσταση.

Ομοίως και κατ’αναλογία, τα πιό μακροπρόθεσμα απαιτούμενα στοιχεία είναι πιό ψιλά στην κατάσταση στο Παθητικό.

 

Είναι φανερό οτι, βασικός παράγοντας της οικονομικής υγείας της επιχείρησης, είναι η  όσο το δυνατόν, καλύτερη ισοζύγυση των Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων που είναι και οι βασικές Επενδύσεις της Επιχείρησης (Κτίρια, Μηχανήματα κ.α.) με τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Είναι βασικό σφάλμα π.χ. να χρηματοδοτούνται Πάγια από Βραχυπρόθεσμο δανεισμό ( π.χ. από δάνεια κεφαλαίου κίνησης) και αυτό γιατί οι τα πάγια αποδίδουν διαχρονικά τα ωφέλη τους στην Επιχείρηση, ενώ ο Βραχυπρόθεσμος δανεισμός είναι βραχυπρόθεσμα Απαιτητός

Το ανωτέρω είναι ένα σχόλιο σχετικά με την ανάγνωση και αξιοπόιηση των στοιχείων του Ισολογισμού.

 

Αλλα στοιχεία είναι:

 • Ποιά είναι η εξέλιξη των στοιχείων του Ισολογισμού και τι σημαίνει
 • Ποιές είναι οι πηγές και οι χρήσεις των κεφαλαίων της επιχείρησης (πως χρηματοδοτείται η Επιχείρηση)
 • Ποιό είναι το Νεκρό σημείο λειτουργίας της Επιχείρησης και η ευαισθησία του
 • Ποιές είναι οι ταμειακές Ροές από Παραγωγικές, Επενδυτικές και Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της Επιχείρησης
 • Ποιοί είναι οι βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες και τι φανερώνουν

 

Αυτά και άλλα πολλά στοιχεία, είναι το αντικείμενο επόμενων άρθρων

Στις αμέσως επόμενες σελίδες φαίνονται τυπικός συνοπτικός Ισολογισμός και Αποτελέσματα  χρήσης Επιχείρησης καθώς και γραφικά Εξέλιξης στοιχείων Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων.

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαχρονική Εξέλιξη Στοιχείων Ενεργητικού

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαχρονική Εξέλιξη Στοιχείων Παθητικού

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαχρονική Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Χρήσης

Η Εταιρία Specisoft A.E.

Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων.

Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός – Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα.

Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET.

Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών.

Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους.

Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης.

 

Specisoft Α.Ε.

Περγιαλίτου 17, 15451 Ν. Ψυχικό

Τηλ:. 210-6911468, Φαξ: 210-6993791

e-mail: info@specisoft.gr, SITE: www.specisoft.gr